Սիրով շինված հայի տուն

Պետրոսյան Լենա Սիրով շինված հայի տուն: Բանաստեղծություններ / Լ. Պետրոսյան. Եր.: Արմավ հրատ., 2013.- 96 էջ: ՀՏԴ 891.9811 Պետրոսյան ԳՄԴ 84 Հ 5 ISBN 978- 9939-9089-1-5 © Պետրոսյան Լենա, 2013 © Արմավ, 2013

Տարածել