Աշուղական երգեր

Քուչակ Վանեցին կամ Նահապետ Քուչակը 16-րդ դարի աշուղ է, ում անունը հայագիտության ﬔջ թյուրիմացաբար կապվել է հայրենների երգաշխարհի հետ: Նրա աշուղական երգերն առանձին ժողովածուով չեն տպագրվել: Սույն գրքում տպագրվել են Քուչակի հայերեն, ինչպես նաև թուրքերեն երգերը, վերջինները` հայատառ թուրքերենով և հայերեն զուգադիր թարգմանությամբ: Գիրքը հասցեագրվում է բանասերներին, պատմաբաններին, ուսանողներին և կարող է ծառայել որպես ուսուﬓական օժանդակ ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների համար:

Տարածել