ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

Երաշխավորվել է տպագրության ՀՀ պետական կառավարման ակադեﬕ այի գիտական խորհրդի 2018 թ. հուլիսի 13-ի նիստի որոշմամբ Գիտական խմբագիր՝ իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ժորա Ջհանգիրյան

Տարածել